8

:  تیکه دوزی یک هنر اصیل و قدیمی میباشد که با طراحی های خاص و چیدمان خیلی تخصصی صورت میگیرد که این هنر در اکثر کشور های جهان با انواع پارچه ها تیکه دوزی نموده و از آن استفاده میکنند