6

که با فاصله خاصی از مغزی، نوار یا یراق آلات دوخت میشود.