4

که با فاصله خاصی نوار و یراق آلات بر روی هر محصول به شکل زیبائی دوخت می شود که نوع یراق و نوار و ترمه که باید از نظر رنگ، همگونی و نزدیک به هم بوده و در انتخاب آن دقت لازم به کار رود