3

که  فقط در لبه کالاها دوخت میشود که یک روش سنتی و بسیار ساده و متین میباشد