2

شامل ریشه ها و یراق آلات که به دلیل سادگی و زیبائی آن عام پسند و دوخت آن راحت و کم هزینه است.