13

دارایی ، شمد( رو انداز )، سجاده شانل، دستمال یزدی ، پارچه های سنتی و ...