استاندارد ترمه

به استناد ماده یک (قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 24آذر 1349) ،استاندارد پارچه ترمه دست باف به وسیله کمیسیون فنی استاندارد پارچه ترمه(زیر نظر کمیته ملی استاندارد پوشاک و تحت نظارت شورای عالی استاندارد در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین گردیده است) به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی صنایع و علوم ،استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.
هدف از این استاندارد بیان مشخصات لازم برای بافت و رنگرزی پارچه های ترمه دستباف است. این استاندارد شامل انواع پارچه ترمه دستباف می شود.رنگ تمام تارهای مصرف شده در انواع پارچه های ترمه سفید یا مشکی است ولی رنگ پود به نقش و طرح موردنظر بستگی دارد. تعداد رنگ بندی بیشتر در پود در مرغوبیت پارچه موثر است. حداقل تعداد رنگ در پود 4 تعیین می شود.درجه ثبات رنگهای مصرفی برای کلیه نخ های بالا در مقابل نور مطابق با استاندارد ملی 189 ایران حداقل 5 و در مقابل شستشو 4 باید باشد.