جنس ترمه

پارچه های ترمه از نظر جنس به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شوند. این تقسیم بندی از روی جنس نخ پودی است که در آن به کار رفته است.

پارچه ترمه پنبه ای که ویژگیهای آن عبارتند از:
نخ تار : نخ از جنس پنبه ای 50دولا و تراکم تاری 30تار در سانتیمتر
نخ پود :نخ از جنس پنبه ای 40 یا 60 دولا و تراکم پودی حداقل 120 پود در سانتیمتر

پارچه ترمه ابریشم طبیعی که ویژگیهای آن عبارتند از :
نخ تار از جنس ابریشم طبیعی خالص 60 تا 120 دنیر و تراکم تاری حداقل 30 تار در سانتیمتر است.
نخ پود از جنس ابریشم طبیعی خالص 60 تا 120 دنیر و تراکم پودی از 120پود در سانتیمتر است.
چنانچه از نخ ظریفتر استفاده شود بایستی تعداد پود در سانتیمتر بیشتر شود.

پارچه ترمه پشمی که ویژگیهای آن عبارتند از :
نخ تار ازجنس پنبه ای یا ویسکوز ریسیده شده یا کرک است که نمره آنها 60دولا یا 40دولا یا تعداد حداقل 30نخ تار در یک سانتیمتر
نخ پود از جنس کرک خالص 40دولا و حداقل 100نخ پود در یک سانتیمتر

پارچه ترمه ابریشم مصنوعی (ویسکوز) :
نخ تار ممکن است از پنبه یا ویسکوز60 یا 40 دولا باشد و حداقل تراکم تاری 30 نخ تار در سانتیمتر است.
نخ پود از رشته پیوسته ویسکوز 150 دنیر و حداقل تراکم 120 نخ در سانتیمتر است.
در مورد نخ های تار چنانچه از آهار استفاده شود باید قابل شستشو در آب بوده و بو نداشته باشد.
در صورتیکه از نخ های فلزی یا نظایر آن به عنوان پود برای تزئین پارچه استفاده شود حداکثر 10درصد مجاز است.
چنانچه برای بهتر کردن کیفیت پارچه های ترمه پنبه ای ویسکوز در پود آن از نخهای پشمی و ابریشم طبیعی استفاده شده باشد میزان آن نباید از 10درصد کمتر باشد.
تار ترمه از ابریشم طبیعی تابیده و پود آن از ابریشم –نخ-پشم و کرک همراه با رنگهای متنوع توسط انگشت دست بافته می شده و این نوع بافت به انگشت باف معروف است.