چارت سازمانی

تقدیرنامه ها

لوح تقدیر
لوح تقدیر
لوح تقدیر
لوح تقدیر
لوح تقدیر
لوح تقدیر
لوح تقدیر
لوح تقدیر
لوح تقدیر
لوح تقدیر
حضور در همایش ترافیک در دانشگاه یزد
حضور در همایش ترافیک در دانشگاه یزد
حضور در نمایشگاه نقش ایمنی کار در جامعه در دانشگاه تهران
حضور در نمایشگاه نقش ایمنی کار در جامعه در دانشگاه تهران
گواهینامه شرکت در نمایشگاه گردشگری
گواهینامه شرکت در نمایشگاه گردشگری
DBA کسب مدرک
DBA کسب مدرک
MBA کسب مدرک
MBA کسب مدرک
دریافت تندیس چهره های ماندگار گردشگری
دریافت تندیس چهره های ماندگار گردشگری
تقدیر نامه گروه متخصصین ایران
تقدیر نامه گروه متخصصین ایران